Drodzy klienci! Zamówienia na weekend majowy (1-3.05) zostaną wysłane zbiorczo w sobotę 1.05. 

Wybierz i zobacz menu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO


— DOOR DELIVERY —


§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą należy przez nie rozumieć:

1) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej;
2) Dieta – dieta, o której informacje są prezentowane w Serwisie i która może być przedmiotem
Zamówienia Klienta;
3) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce;
4) Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających opłacenie Zamówienia. Podmiotem
świadczącym obsługę płatności online jest: KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A
działający pod marką TPAY
5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
6) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;
7) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu lub
składająca Zamówienie;
8) Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające korzystanie z ich
funkcjonalności, w tym składanie Zamówień;
9) Producent – producent oprogramowania
10) Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Serwisu (w tym jego poszczególnych podstron lub
funkcji), które będzie potrzebne ze względów technicznych, np. w związku z prowadzonymi
konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
11) Regulamin – niniejszy regulamin;
12) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL:
https://charliefoodfriends.pl/ oraz https://charliedelivery.pl
13) Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub
przypadkowym, na które Usługodawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec,
obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski
żywiołowe;
14) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Diety (lub Diet)
objętej Zamówieniem, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
15) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta przy wykorzystaniu Serwisu,
wymienione w § 3 Regulaminu;
16) Usługodawca – Food & Friends Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-950)
przy ulicy Kościuszki 227, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000519110, NIP: 7010433891,
REGON: 147333851; kontakt telefoniczny: 733 111 114 (dostawy, serwis), 793 223 333
(faktury i płatności), pozostałe: 606 667 436, 604 400 436,
17) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
18) Warunki Licencji – warunki licencji na użytkowanie oprogramowania dostarczanego na
zasadzie SaaS, udzielanej przez Producenta (jako podmiot praw autorskich do ) Klientowi o
treści określonej przez Producenta i udostępnionej Klientowi;
19) Zamówienie – Dieta (lub Diety) wybrane przez Klienta, jako przedmiot oferty złożonej za
pośrednictwem Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki składania Zamówień,
zawierania umów, dokonywania płatności za Zamówienia, odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia oraz zasady składania reklamacji.
2. Dane Usługodawcy:
1) Adres do korespondencji/adres do reklamacji:
Food & Friends Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-950) przy ulicy
Kościuszki 227, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000519110, NIP: 7010433891, REGON:
147333851; kontakt telefoniczny: 733 111 114 (dostawy, serwis), 793 223 333 (faktury i
płatności), pozostałe: 606 667 436, 604 400 436,
jest możliwy w dniach poniedziałek – piątek , w godzinach 8 – 18
2) Konto bankowe Usługodawcy: mBank o numerze: 66 1140 1140 0000 4183 0200 1001

§ 3. USŁUGI

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów następujące Usługi:
1) za pośrednictwem Serwisu:
a. udostępnianie na żądanie Klienta treści Serwisu, w tym informacji o dostępnych Dietach oraz
zaproszeń do składania ofert, o których mowa w § 6 Regulaminu;
b. założenie Konta na zasadach określonych w § 5 Regulaminu;
c. składanie Zamówień na zasadach określonych w § 7 Regulaminu;
d. historia Zamówień;
e. zmiana adresu Zamówienia;
f. anulowanie Zamówienia;
g. ocena posiłków;
h. wypełnianie ankiet;
i. aktualności;
j. przypomnienia o kończących się Zamówieniach;
k. przypomnienia o ocenie posiłków;
l. przypomnienia o spożyciu posiłków;
m. kalkulator zapotrzebowania na kalorie;
2. Poza usługami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadkach wskazanych
w Regulaminie możliwe jest zawarcie Umów Sprzedaży.
3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 świadczone są nieodpłatnie, z tym że zawarcie Umowy
Sprzedaży wskutek złożenia Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny za Zamówienie
przez Klienta.
4. Korzystanie z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a nie wymaga składania Zamówienia.
Umowa o świadczenie Usług, o których mowa w poprzednim zdaniu pomiędzy Usługodawcą
a Klientem zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania treści Serwisu przez Klienta,
a wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z Usług.
5. Dostęp do Usług określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b – m oraz wymaga uprzedniego złożenia
Zamówienia oraz założenia Konta.
6. Klient może korzystać z Usług w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu.
Zamówienia są przyjmowane i realizowane w terminach określonych w § 8 Regulaminu.
7. Usługodawca świadczy Usługi i zawiera umowy, w tym Umowy Sprzedaży w języku polskim.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować następującym wyposażeniem:
1) Komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające
oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
2) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies;
3) aktywne konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na
normalne korzystanie z Serwisu, Usługodawca poinformuje Klienta przez zamieszczenie informacji
o planowanej Przerwie w Serwisie.
3. W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego
przywrócenia jego funkcjonalności.

§ 5. KONTO

1. Podczas składania Zamówienia w Serwisie Klient może założyć Konto
2. Konto można utworzyć:
1) za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie; po wykonaniu kroków wymaganych
do złożenia Zamówienia wskazanych w § 7 w tym zaznaczeniu checkboxów o złożeniu
oświadczeń, w tym o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności; z chwilą
złożenia pierwszego Zamówienia oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie
prowadzenia Konta;
3. Założenie Konta możliwe jest w godzinach przyjmowania Zamówień. Usługodawca dołoży starań
aby Konto zostało utworzone niezwłocznie po złożeniu żądania jego utworzenia.
4. Założenie Konta dokonywane jest jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie
danych wskazanych w trakcie rejestracji Konta.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta podanych przy
zakładaniu Konta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
6. W przypadku podania nieprawdziwych danych Usługodawca ma prawo odmówić założenia Konta,
powiadamiając o tym Klienta.
7. Klient uzyskuje dostęp do Konta w poprzez podanie swojego loginu oraz hasła automatycznie
wygenerowanego w procesie rejestracji i wysłanego w wiadomości e-mail i/lub SMS. Login i hasło
mają charakter poufny. Klient odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem swojego loginu i
hasła osobom trzecim.
8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta,
każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi
Klient.
9. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do
zamknięcia swojego Konta w każdym czasie poprzez skierowanie żądania zamknięcia Konta na
adres: biuro@charliefoodfriends.pl
Wraz z zamknięciem Konta ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług w zakresie prowadzenia
Konta.

§ 6. OFERTA

1. Diety prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonej Diety, na warunkach podanych
w Regulaminie oraz w Serwisie.
3. Dieta obejmuje zestaw posiłków o określonej charakterystyce (np. dieta wegetariańska,
bezglutenowa, sport etc.), liczbie dań na dzień, dniach dostawy. Za pomocą narzędzi
udostępnianych w Serwisie lub przez rozmowę telefoniczną lub kontakt mailowy Klient ma
możliwość ustalenia parametrów Diety, w tym wymienionych w poprzednim zdaniu.
4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia informacje o Dietach, w szczególności mogą
być to informacje o składnikach posiłków i ich właściwościach, w tym wartości odżywczej,
sposobie ich przechowywania, okresie przydatności do spożycia składników wchodzących w skład
posiłków i inne.
5. Z uwagi na to, że w skład posiłków wchodzą produkty spożywcze, po ich dostarczeniu powinny być
one przechowywane w odpowiednich warunkach, zgodnie z pouczeniami zamieszczonymi na
opakowaniach.
6. Usługodawca nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta dotyczące odżywiania, które
Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem lub dietetykiem przed rozpoczęciem korzystania
z Diet. Usługodawca informuje, że posiłki wchodzące w skład Diet nie są tworzone na indywidualne
zamówienie Klienta, w związku z czym mogą nie uwzględniać jego uwarunkowań zdrowotnych.
Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za dostosowanie Diety do jego potrzeb i przeciwskazań
zdrowotnych.

§ 7. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień: drogą elektroniczną pod adresem
https://charliedelivery.pl/ przez 7 dni w tygodniu
2. Niezbędne dane do realizacji zamówienia:
a) Rodzaj menu (diety): Przy pierwszym zamówieniu należy udać się na stronę
http://charliedelivery.pl gdzie można dopasować menu do swoich preferencji poprzez
udzielenie podstawowych informacji.
b) Strefa dostaw (miasto): Klient musi podać miasto destynacji oraz daty dostaw.
c) Kod rabatowy (nieobligatoryjny): W serwisie istnieje możliwość podania kodu
rabatowego.
d) Dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, email, adres dostawy (miasto, kod pocztowy,
ulica, nr budynku, nr lokalu, klatka, piętro, kod klatki, informacje dodatkowe
ułatwiające wykonanie dostawy): Aby poprawnie zrealizować zamówienie
usługodawca potrzebuje danych osobowych wprowadzonych w systemie. Przy tej
okazji istnieje możliwość założenia konta lub zalogowania się do istniejącego,
ewentualnie złożenie zamówienia bez zakładania konta „złóż zamówienie gościnne”.
3. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i potwierdzenie tego
faktu poprzez kliknięcie w odpowiednie checkboxy.
4. Po wykonaniu w/w kroków i wybraniu metody płatności online, serwis przekierowuje
użytkownika do strony operatora płatniczego TPAY, gdzie klient podaje szczegółowo dane
niezbędne do jego wykonania płatności.
5. Jeśli płatność została zakończona sukcesem, klient zostanie o tym fakcie poinformowany po
procesie płatności oraz przekierowany z powrotem do formularza zamówień. Potwierdzenie
złożonego poprawnie zamówienia zostanie wysłane na adres email podany przy złożeniu
zamówienia.
6. Jeśli klient zakłada przy okazji zamówienia konto użytkownika, po złożeniu zamówienia
zostanie również wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia rejestracji.

§ 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia będą realizowane na terenie Polski, na obszarze miejscowości:
1) Warszawa
2) Katowice
3) Bielsko-Biała
4) Łódź
5) Kraków
6) Trójmiasto (Gdynia, Sopot, Gdańsk)
7) Wrocław
8) Poznań
9) Opole
10) Rzeszów
11) Częstochowa
12) Lublin
13) Kielce
14) Szczecin
oraz miejscowości przylegających, których szczegółowa lista znajduje się w Serwisie w polu
Miejscowość adresu dostawy.
2. Zamówienia są realizowane w dni wybrane przez Klienta podczas składania Zamówienia,
z zastrzeżeniem, że pierwszy dzień realizacji Zamówienia jest uzależniony od dnia i godziny
złożenia Zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:
Dzień złożenia
zamówienia
Godzina graniczna Dzień realizacji
(zamówienie przed
godziną graniczną)
Dzień realizacji
(zamówienie po
godzinie granicznej)
Poniedziałek 18:00 Środa Czwartek
Wtorek 18:00 Czwartek Piątek
Środa 18:00 Piątek Sobota
Czwartek 18:00 Sobota Sobota
Piątek 18:00 Poniedziałek Poniedziałek
Sobota 18:00 Wtorek Środa
Niedziela 18:00 Wtorek Środa
3. Zamówienia na sobotę i niedzielę są przyjmowane.
4. Minimalna liczba dni Zamówienia wynosi 1 dzień.
5. Maksymalna liczba dni Zamówienia wynosi 360 dni.
6. Klient może złożyć Zamówienie testowe na maksymalnie 1 dzień.
7. Zamówienia są dostarczane przez kierowców w zależności od dokonanego przez klienta wyboru w
godzinach zadeklarowanych przy składaniu zamówienia.
8. Zamówienia na sobotę i niedzielę są dostarczane w sobotę rano.
9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy
realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne
od Usługodawcy, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
10. Czas realizacji Zamówienia, może ulec zmianie w związku z realizacją innych Zamówień,
kolejnością realizacji Zamówień lub utrudnieniami w komunikacji drogowej.
11. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w szczególności z powodu wyczerpania
składników wchodzących w skład zamówionej Diety lub złożenia Zamówienia poza obsługiwanym
obszarem, Usługodawca poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub mailowo. W sytuacji, o której
mowa w poprzednim zdaniu Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 14 dni.
12. Przy składaniu Zamówienia Klient określa sposób jego odbioru. Możliwy jest:
1) odbiór osobisty przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę);
2) pozostawienie Zamówienia we wskazanym przez Klienta miejscu (np. klatka schodowa,
recepcja).
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia z powodu błędnie
podanego adresu dostawy przez Klienta. Nieodebranie Zamówienia przez Klienta (lub upoważnioną
przez niego osobę) w miejscu i terminie określonym w Zamówieniu, nie zwalnia Klienta
z obowiązku dokonania zapłaty za Zamówienie.
14. W przypadku wyboru opcji dostawy polegającej na pozostawieniu przedmiotu Zamówienia
we wskazanym przez Klienta miejscu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot
Zamówienia od momentu pozostawienia go w miejscu wskazanym przez Klienta, w szczególności
za jego kradzież lub zniszczenie. Pozostawienie przedmiotu Zamówienia w miejscu wskazanym
przez Klienta odbywa się każdorazowo na odpowiedzialność Klienta.

§ 9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient ma prawo do zmiany Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana Zamówienia może dotyczyć następujących parametrów Zamówienia:
1) Adresu i sposobu dostawy;
2) Anulowania dostawy na dany dzień (wybrania innego dnia dostawy);
3. Dyspozycja zmiany Zamówienia może być złożona za pośrednictwem oraz przez kontakt mailowy
lub telefoniczny z Usługodawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 ust. 2 pkt 2
Regulaminu.
4. Realizacja dyspozycji zmiany adresu i sposobu dostawy jest uzależniona od dnia i godziny złożenia
dyspozycji zgodnie z poniższą tabelą:
Dzień złożenia
zamówienia
Godzina graniczna Dzień realizacji
(zamówienie przed
godziną graniczną)
Dzień realizacji
(zamówienie po
godzinie granicznej)
Poniedziałek 11:30 Wtorek Środa
Wtorek 11:30 Środa Czwartek
Środa 11:30 Czwartek Piątek
Czwartek 11:30 Piątek Sobota
Piątek 11:30 Sobota Poniedziałek
Sobota 11:30 Poniedziałek Wtorek
Niedziela 11:30 Poniedziałek Wtorek
5. Realizacja dyspozycji anulowania dostawy jest uzależniona od dnia i godziny złożenia dyspozycji
zgodnie z poniższą tabelą:
Dzień złożenia
zamówienia
Godzina graniczna Dzień realizacji
(zamówienie przed
godziną graniczną)
Dzień realizacji
(zamówienie po
godzinie granicznej)
Poniedziałek 12:00 Środa Czwartek
Wtorek 12:00 Czwartek Piątek
Środa 12:00 Piątek Niedziela
Czwartek 12:00 Niedziela Niedziela
Piątek 12:00 Niedziela Poniedziałek
Sobota 12:00 Poniedziałek Wtorek
Niedziela 12:00 Wtorek Środa
6. Zmiana Zamówienia może wiązać się ze zmianą ceny Diety lub kosztów dostawy. Klient zostanie
poinformowany w tym przedmiocie przez Usługodawcę. W przypadku wzrostu ceny w wyniku
dokonania zmiany Klient obowiązany jest do dopłacenia różnicy zgodnie z metodą płatności
wybraną przy złożeniu Zamówienia, chyba że Strony ustalą inną formę. W przypadku, gdy po
zmianie cena będzie niższa niż pierwotnie ustalona, Usługodawca niezwłocznie zwróci nadpłatę
Klientowi zgodnie z metodą płatności wybraną przy złożeniu Zamówienia, chyba że Strony ustalą
inną formę.

§ 10. CENY, KOSZTY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Ceny zamieszczane w Serwisie zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych
polskich.
2. Koszt dostawy Zamówienia może się różnić w zależności od wyboru miejscowości wskazanych
w § 8 ust. 1 Regulaminu. Ewentualny dodatkowy koszt dostawy jest wyszczególniony w Serwisie
dla każdej miejscowości na liście wyboru oraz w podsumowaniu Zamówienia. Koszty dostawy
ponoszone są przez Klienta.
3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za Zamówienie spośród następujących:
1) płatność online za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych TPAY
2) przelew bankowy;
3) płatność gotówką przy odbiorze pierwszego Zamówienia.
4. Klient może uzyskać upust za złożenie Zamówienia na większą ilość dni na warunkach:
a) min. 10 dni – 5% upustu, b) min. 14 dni – 7% upustu, b) min. 30 dni – 10% upustu
5. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu będą dokumentowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności przez wystawienie paragonu lub faktury.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta,
Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
2. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość, o którym mowa w art. 27 Ustawy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in.
do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.
3. Jeżeli Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu spełnia jeden z warunków określonych
w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności jeśli Dieta obejmuje produkty o cechach
wskazanych w pkt 4 lub 5 ust. 2, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować
Usługodawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12. REKLAMACJE

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Klient może złożyć reklamację dotyczącą Usług
określonych w Regulaminie, jak również wad przedmiotu Umowy Sprzedaży.
2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu
albo pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres email,
opis sprawy a w przypadku reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży, dowód zawarcia Umowy.
3. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca jest obowiązany
udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na
reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Klientom przedmiotu Umowy Sprzedaży bez wad.
Usługodawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy
Sprzedaży wobec Klientów niebędących Konsumentami.
6. Odpowiedź na reklamację dotyczącą wad przedmiotu Umowy Sprzedaży zostanie udzielona
w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 13. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym Konsument:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
sprzedaży;
2) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
3) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem
a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz
z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać
z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać
niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie
przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań
umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług
zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę
w Unii.
4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń jest dobrowolne, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność za świadczenie Usług określonych w Regulaminie ponosi wyłącznie
Usługodawca. Serwis i Aplikacja zostały stworzone przez Producenta z należytą starannością,
z wykorzystaniem najlepszej wiedzy posiadanej przez Producenta i przetestowane przy pomocy
posiadanych przez niego narzędzi, jednakże Producent ani Usługodawca nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Serwisu. Producent ani Usługodawca nie
odpowiadają za wadliwe działanie Serwisu jeżeli wynikło ono z zachowania Klienta lub osoby
trzeciej.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
określonych w Regulaminie, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły
Wyższej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
zobowiązań z umów określonych w Regulaminie w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się
ze zobowiązań przez Klienta.

§ 15. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem, treścią
Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści
bezprawnych, niezwiązanych z tematyką Serwisu w tym w szczególności treści o charakterze
obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych,
mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy
naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje
lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy lub Producenta.
3. Właścicielem praw własności intelektualnej do Serwisu, w tym praw autorskich jest Producent.
Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne Serwisu, w szczególności kody HTML,
arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia
praw autorskich, które posiada Producent. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów
Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba, że co innego
będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Producenta. Korzystając z Klient obowiązany jest
przestrzegać Warunków Licencji udostępnionych przez Producenta.
4. Właścicielem prezentowanych w Serwisie logotypów, oznaczeń, elementów identyfikacji wizualnej
identyfikujących Usługodawcę, a także wszelkich przepisów i informacji dotyczących świadczenia
Usług jest Usługodawca. Powyższe dotyczy zwłaszcza wszelkich materiałów i utworów, które będą
udostępniane lub przekazywane Klientom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych
elementów, chyba, że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.
5. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych
dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest
w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji
dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach
internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy
lub Producenta.

§ 16. ZAGROŻENIA

1. Klient, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem
z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość
„zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu
wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym
związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca
się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu
korzystania z Serwisu w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go
aktualizował.
2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu
wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu
Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.
3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania
ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby
całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 17. DANE OSOBOWE

1. Administratorem zebranych Danych osobowych jest Usługodawca.
2. Zasady polityki prywatności i plików “cookies” Usługodawcy zamieszczono w odrębnym
dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, znajdującym się pod adresem:
https://charliefoodfriends.pl/polityka-prywatnosci/

§ 18. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach,
w tym w szczególności w przypadku:
1) zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem
technicznym lub technologicznym;
2) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do
funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym
przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
3) wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących
mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
4) Siły Wyższej;
5) zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie
Serwisu.
2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na stronie Serwisu oraz przesłanie do Klientów wiadomości e-mail.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania o ich
wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego
paragrafu.
4. Klient ma obowiązek stosować się do Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta z
Serwisu lub składa Zamówienie.
5. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe
postanowienia Regulaminu.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu.
2. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia,
jednego z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają
w mocy.
3. Usługodawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie, w tym przed zawarciem
Umowy, a także na żądanie Klienta w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie
treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
4. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.04.2020 r.